Tags

, , ,

Op de site van GroenLinks Hof van Twente is het hele verkiezingsprogramma te vinden. Een paar citaten:

Uit het voorwoord: “Daarom kiest GroenLinks voor een gemeente waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Waar we armoede en schuldproblemen aanpakken. Voor een gemeente met betaalbare en goed geïsoleerde huizen, schone lucht, en leefbare wijken. En voor een gemeente waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten.”

Eerlijk delen: “In onze welvarende samenleving mag ‘echte‘ armoede, leven beneden het bestaansminimum, niet voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van een minimuminkomen. Ook de uitgavenkant kan, door een stapeling van kosten, bijdragen aan een onhoudbare en onaanvaardbare leefsituatie. Sociaal isolement is één van de gevolgen, met name kinderen worden hiervan de dupe. Een ‘zorgzame’ samenleving laat dat niet gebeuren.”

Duurzaam voor elkaar zorgen: “Onze inwoners blijven langer gezond en winnen aan kwaliteit van leven door het bevorderen van gezondheid (preventie), door het creëren van een goede toegankelijkheid (laagdrempelig, vroegtijdige signalering) en door een samenhangende aanpak (in de eigen omgeving, door zo nodig professionals).”

Verduurzaming en een schone economie: “Duurzaamheid raakt ons allemaal. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze aarde, uitbuiten van ontwikkelingslanden door geen eerlijke prijs te betalen, onze aarde te zwaar te belasten met verontreiniging van grond, water en lucht. We onderschrijven het ingezette beleid van de gemeente: klimaatneutraal, nul- emissie CO2, gesloten kringlopen, kortom circulaire economie en verduurzaming in brede zin. We voegen daar het doel ‘fairtrade gemeente’ aan toe. Deze inspanningen zijn we verplicht aan onze mede wereldbewoners en aan onze kindskinderen. We vinden het niet meer dan ‘normaal’ om geen misbruik te maken van anderen, om het aards bezit niet meer dan evenredig op te souperen, om ons ‘huis’ niet te bezoedelen en om de gevolgen van ons handelen niet ten laste te laten komen van degenen die deze wereld na ons zullen bewonen. Verduurzaming is dan ook noodzaak vanuit vier gezichtspunten: economisch, sociaal, klimaat en ethisch.”

De inwoner centraal: “De overheid dient een beter luisterend vermogen aan de dag te leggen en niet als obstakel de burger te ontmoedigen bij initiatieven door bij voorbeeld zelf met voorstellen te komen. GroenLinks is een warm voorstander van dit soort burgerinitiatieven en zet zich in om belemmeringen, zoals overbodige regels, onnodige ambtelijke bemoeienis, complexe verordeningen op te heffen.”

Themaweek 53: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Advertenties